Subsidie voor opleidingen in de zorg: 5 opties voor werkgevers

Het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers in de zorg is hard nodig, maar brengt voor werkgevers de nodige kosten met zich mee. Gelukkig kunnen zorgorganisaties gebruik maken van subsidies voor opleidingen in de zorg. We zetten er vijf op een rij.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2021) van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn. Met deze subsidie wil VWS een extra impuls geven aan opleidings- en trainingsprojecten die gericht zijn op instroom of het behoud van medewerkers.

>>> Lees ook: SectorplanPlus: subsidie voor opleidingen in zorg en welzijn

Werkgevers in zorg en welzijn konden in verschillende tijdvakken intekenen op subsidie uit SectorplanPlus. Het vierde tijdvlak sloot in december 2019, voor opleidingen die in 2020 starten, en leverde een recordaantal aanvragen van zorg- en welzijnsorganisaties op.

Meer informatie over SectorplanPlus

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen. Het Stagefonds is bedoeld voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie. De subsidie, die per studiejaar wordt verstrekt, vervalt op 1 augustus 2021.

Meer informatie over het Stagefonds Zorg

Bekijk het opleidingsaanbod van Threewise Zorgacademie

Subsidieregeling Praktijkleren

Wie een student een praktijk- of werkleerplaats wil aanbieden, kan mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie richt zich onder meer op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

De regeling is tijdelijk gesloten, maar op 5 december 2018 is de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren tot en met 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Opleidingen in het hoger onderwijs in de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij vallen voortaan ook onder de regeling.

Meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ) stimuleert het kabinet instellingen om te investeren in opleidingen. Voor deze subsidie komen de volgende instellingen in aanmerking: algemene en categorale ziekenhuizen, universitair medisch centra, revalidatiecentra, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische instellingen, audiologische centra en de zelfstandige behandelcentra.

Instellingen konden tot 31 december 2018 een aanvraag doen voor het uitvoeringsjaar 2019. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt om de KIPZ-middelen opnieuw beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van personeel in 2019. Of de regeling daarna wordt verlengd, is nog niet bekend.

Meer informatie over de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg vindt u hier en hier

Bekijk het trainingsaanbod van Threewise Zorgacademie

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Als een organisatie is aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kan het ten behoeve van leren en werken mogelijk een beroep doen op het fonds. Voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen is dat de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), voor universitair medisch centra SoFoKleS en voor de VVT-sector betreft het de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).

Het UWV heeft tenslotte ook een groot aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken.

Wilt u advies of meer informatie over het opleiden van medewerkers in de zorg?

Neem contact op met Threewise Zorgacademie

Lees ook:

Opleidingen in de zorg: kansen voor zorgorganisaties én werkzoekenden

Incompany trainingen en opleidingen: voor- en nadelen op een rij