Stappenplan Wet zorg en dwang aangepast

Het stappenplan Wet zorg en dwang is aangepast. Zo gaat het onderzoek naar alternatieven voor onvrijwillige zorg nu vooraf aan het stappenplan, telt het actuele stappenplan geen drie maar vijf stappen en is per stap benoemd welke zorgverleners bij de besluitvorming betrokken zijn.

Op 1 januari 2020 traden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking, als vervanging van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Wzd gaat uit van een getrapt zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te voorkomen.

Wet zorg en dwang: stappenplan

Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, er alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om hierin mee te denken.

>>> Wet zorg en dwang (Wzd): wat je als zorgprofessional moet weten en doen

Onderzoek naar alternatieven voor onvrijwillige zorg

Onlangs is er een geactualiseerd stappenplan Wet zorg en dwang beschikbaar gekomen, met een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Het onderzoek naar alternatieven was voorheen stap 1, maar gaat voortaan vooraf aan het stappenplan. Pas als er geen (vrijwillige) alternatieven zijn gevonden voor onvrijwillige zorg, treedt het stappenplan in werking. Stap 1 van het nieuwe stappenplan (voorheen stap 2) is nu: heroverweging van het zorgplan / opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan.

Verlenging van onvrijwillige zorg

Daarnaast zijn er extra stappen toegevoegd aan het Wet zorg en dwang stappenplan. Stap 2 tot en met 5 zijn elk gericht op verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg kan worden verleend. Waarbij nu per stap niet alleen de maximale periode staat aangegeven, maar ook de zorgverleners die bij de besluitvorming betrokken zijn.

Informatiebehoefte Wet zorg en dwang

De veranderingen die de Wzd voor zorgprofessionals en beleidsmakers teweegbrengen, kunnen op grote interesse uit het veld rekenen. Zo organiseerde het ministerie van VWS in september acht informatiebijeenkomsten over de nieuwe wet, die allen vol zaten.

Threewise zorgacademie verzorgt de training Wet zorg en dwang. Na drie dagdelen training en het doorlopen van de e-learning zijn deelnemers op de hoogte van de nieuwe wet en goed voorbereid om deze professioneel toe te passen in hun zorgorganisatie.

Meer informatie over de training Wet zorg en dwang

Meer informatie over de e-learning Wet zorg en dwang